Kommunikationspolicy för Bro-Bålsta Golfklubb och Bro-Bålsta Golf AB

Kommunikation är en strategisk ledningsfråga och ingår i klubbchefens/verkställande direktörens ansvar som ledare. Kommunikationen ska baseras på klubbens mål och vision och stärka bilden av klubben och dess verksamhet.

Ansvarsfördelning

Klubbchefen/verkställande direktören och styrelsens ordförande har ett övergripande ansvar för klubbens informationsgivning. Kommunikationen ska syfta till att bygga förtroende och skapa långsiktiga relationer.

Principer för kommunikation

Snabb – klubben ska ha beredskap att ge informationen snabbt.
Proaktiv – Klubben ska agera proaktivt såväl internt som externt.
Tillförlitlig – Klubben ska e tillförlitlig iinformation.
Öppen – Klubben är transparent.

Kanaler

Primära: Hemsida, Sociala medier och nyhetsbrev.
Sekundära: Pressmeddelanden, presentationsmaterial, möten och telefonsamtal.

Ansvar och talespersoner

Klubbchef/vd och styrelsens ordförande ansvarar för att utveckla de externa och interna relationerna.

Felaktigt utlämnad information och informatonsläckage

Informationshanteringen är en avvägning mellan öppenhet och de regler och instruktioner som finns för verksamheten. Om tveksamheter råder huruvida en viss information får lämnas ut ska klubbchef/vd kontaktas.

Negativ publicitet som kan påverka klubben

I de fall klubben eller ärende som rör klubben blir föremål för kraftig negativ publicitet ska all informationsgivning ske via klubbchef/vd. I detta läge har ingen annan rätt att uttala sig på klubbens vägnar. Klubbchef/vd ansvarar för att en krisplan finns framtagen och är kommunicerad internt.

Agerande vid kris eller särskild händelse

När det uppstår åligger det klubbchef/vd och styrelsens ordförande att tillsammans hantera situationen på det sätt som beskrivs i styrelsens arbetsordning.

Marknadskommunikation och PR

Syfte

Marknadskommunikation och PR strävar efter att stärka klubbens varumärke genom varumärkes-byggande åtgärder samt att öka kännedomen om klubben och dess verksamhet bland medlemmar, gäster, företag och sponsorer samt övriga externa intressenter.

Kanaler

Primära: Hemsidan och sociala medier.
Sekundära: Annonser, kundaktiviteter, presentationsmaterial, nyhetsbrev.

Ansvar och talespersoner

Klubbchef/vd har en samordnande roll för marknadskommunikation och PR. Alla medarbetare har rätt att uttala sig om sin roll och sina arbetsuppgifter. Frågor från media bör hänvisas till den som är utsedd till talesperson i den specifika frågan. Vid osäkerhet bör klubbchef/vd rådfrågas.

Internkommunikation

Syfte

Kommunikation är en förutsättning för medarbetarnas, och medlemmarnas, engagemang och delaktighet och syftar till att öka medarbetarnas kunskaper om klubbens verksamhet, skapa en positiv bild av klubben som arbetsgivare samt att öka effektiviteten av interna beslut och processer.

Kanaler

Muntlig och skriftlig kommunikation mellan chef och medarbetare, mellan klubbchef och medlemmar samt nyhetsbrev.

Ansvar och talespersoner

Internkommunikationen samordnas övergripande av klubbchef/vd. Därutöver ingår det i varje chefs ledarskapsansvar att säkerställa att medarbetarna har tillräckligt med information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Prövning och förnyelse

Alla chefer med personalansvar ansvarar för att denna policy är känd och följs inom det egna ansvarsområdet.

Ett exemplar av klubbens kommunikationspolicy ges till varje styrelseledamot, klubbchef/verkställande direktör, de anställda, kommittéordförandena och publiceras på hemsidans medlemssida.

VersionGodkännande och förändringar
2021-02-11Kommunikationspolicyn har fastställts vid styrelsesammanträde för Bro-Bålsta Golfklubb och Bro-Bålsta Golf AB
2020-05-14Kommunikationspolicyn har justerats och fastställts vid styrelsesammanträde för Bro-Bålsta Golfklubb och Bro-Bålsta Golf AB