Miljöpolicy Bro-Bålsta Golfklubb

Bakgrund

Bro-Bålsta Golfklubb ska tillhandahålla en golfanläggning av hög standard, garantera en hållbar användning av naturresurser samt bidra till god hälsa och en bra miljö för alla. Vi ska stå för ”en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov”.

Klubben har följande beslutade policy:

 • Vi ska uppfylla tillämpliga miljökrav.
 • Vi ska arbeta för att behålla och om möjligt öka den biologiska mångfalden samt att bevara vår unika kultur- och naturmiljö.
 • I driften och skötseln av golfanläggningen ska vi ständigt försöka att finna lösningar som är resursbesparande och minskar negativ miljöpåverkan. Vid inköp ska miljöpåverkan vägas in i valet mellan olika produkter och tjänster.
 • Vi ska utbilda personal och engagera styrelse i miljöfrågor samt fortlöpande informera våra medlemmar.
 • Vi ska förbättra och följa upp vårt miljöarbete.
Naturen – miljökraven
 • Bedriva banskötseln i enlighet med miljövänlig teknik och forskning.
 • Om möjligt använda maskinpark som är energieffektiv och med mindre miljöpåverkan förutsatt att det finns rimliga alternativa inköp.
 • Minimera användning av gödselmedel och dokumentera specificerad förbrukning utan att avstå från den kvalité på banan som vi önskar.
Naturen – biologisk mångfald

Vår bana har bra förutsättningar för att gynna den biologiska mångfalden:

 • Vassröjning i dammarna bör om möjligt ske efter häckningstiden i augusti-september.
 • Delar av zonen mellan mark och vatten får gärna ha kort gräs, det gynnar både groddjur och fåglar. Hålla den fri från skuggande träd och höga buskar längs den södra stranden. Placera gärna sten- och rishögar nära strandkanten för bostad/övervintring av groddjur
 • Träd och grova grenar som fallit eller måste avverkas gör mest nytta om de får ligga som de ligger. Det gäller framförallt lövträd som har börjat åldras. Om det inte går, kapa upp stammar och grenar och dra ihop dem i en hög på samma plats.
 • Ibland är det inte möjligt att ha kvar död ved på den plats där den fallit. Samla då all död ved i en hög och lägg den på passande ställe (helst en solig plats som inte stör).
 • Vid större avverkning skicka både massa och ris istället för att själva elda upp riset.
 • Bin är livsviktiga för oss och för hela ekosystemet, men en tredjedel av våra vilda bin håller på att försvinna. Exempel på åtgärder vi kan göra är:
  • placera ut insektshotell på anläggningen,
  • planera bivänliga blommor i golfklubbens rabatter.
Resurser – hållbar utveckling

Aktivt arbeta för optimering av vatten- och energihushållning:

 • Effektivisera vattenförbrukningen på banan. Följa upp vattenförbrukningen samt utreda möjligheter och skapa aktiviteter som leder till minskad vattenförbrukning. Vid byte och nyinvesteringar välja vattensparande utrustning.
 • Se över energiförbrukningen (följa upp) för el och värme samt utvärdera alternativ som leder till minskade kostnader och mindre negativ miljöpåverkan.
 • Välja moderna styrsystem för belysning, ventilation och andra installationer.
 • Aktivt arbeta för minskad användning av fossila drivmedel. Exempel på åtgärder vi kan göra är:
  •  utreda robotgräsklippning för vissa områden på anläggningen,
  •  köpa in hybrid/el klippare där det är möjligt,
  •  investera i solceller och laddstolpar.
 • Källsortering av allt avfall samt hitta åtgärder för att reducera avfall för borttransport.
Information
 • Genomföra regelbundna miljö- och arbetsmiljöutbildningar för anställda.
 • Informera medlemmarna om vår beslutade miljöpolicy.
 • Information om kultur, växt och djurliv på banan. T.ex. med en snygg informationstavla.
VersionBeskrivning
2021-12-09Godkänd vid styrelsemötet efter mindre justeringar under kap. bakgrund.
2021-12-01Uppdaterad efter synpunkter från styrelsemötet.
2021-10-31Uppdaterat efter diskussion med Oliver och synpunkter från Mikael Hermansson
2021Bearbetad uppdatering på förslag till Oliver och Benny.
2009Beslutad miljöpolicy