Stadgar

Antagna av Vårmötet 2013-04-09

för Bro-Bålsta Golfklubb (nedan kallad Golfklubben), som är en ideell förening med hemort i Upplands-Bro kommun.

Den golfanläggning som klubben har anlagt, har klubben genom upprättat samarbetsavtal överlåtit skötsel, drift och underhåll till ett av klubben helägt aktiebolag, Bro-Bålsta Golf AB (nedan kallat Bolaget), som mot avgift ställer anläggningen till klubbens medlemmars förfogande.

Klubbens ursprungliga stadgar fastställdes av Årsmötet 1980-03-18. Efter diverse smärre ändringar under de följande åren fastställdes en ny, reviderad utgåva av Höstmötet 1999- 12-15, varefter ändringar har fastställts av Höstmötena 2002-12-08 och 2004-12-05, Vårmötena 2005-03-09 och 2007-03-21, Höstmötet 2009-12-09 samt av Extra årsmötet 2012-01-25. Föreliggande, reviderade utgåva har fastställts av Vårmötet 2013-04-09.

KLUBBENS VERKSAMHETSIDÉ
Vi vill på alla nivåer bedriva vår verksamhet så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår verksamhet så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
 • alla som vill och erlägger fastställda avgifter, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara medlem i klubben,
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § TILLHÖRIGHET M. M.
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Stockholms Golfdistriktsförbund (GDF) samt Stockholms Idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, styrelsen och av styrelsen upprättat delegationsförfarande.

5 § FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.

7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

10 § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

11 § MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap enligt första stycket ovan. Av 13 § nedan framgår att den som både är medlem och införd i spelrättsregistret får spela på golfbanan.

12 § BELÖNINGAR OCH UTMÄRKELSER
1. Förtjänsttecken
Förtjänsttecken utdelas vid årsmöte efter beslut av styrelsen.

Bevis på utmärkelsen utgörs av:
a) märke i guld.
b) 1 års befrielse från samtliga avgifter som fordras för spel på klubbens banor och deltagande i klubbens normala verksamhet.

Förtjänsttecken kan komma i fråga för:
• medlem som under lång tid tillhört styrelsen eller av styrelsen underställd kommitté och under denna tid utfört ett förtjänstfullt och för klubben nyttigt arbete.

 • annan person som gjort sig förtjänt därav och som klubben vill hedra.
 1. Hedersmedlem
  Hedersmedlem utses av årsmöte efter förslag från styrelsen. Bevis på utmärkelsen utgörs av:
  a) märke i guld.
  b) livslång befrielse från samtliga avgifter som fordras för spel på klubbens banor och deltagande i klubbens normala verksamhet.
  c) foto på särskilt anvisad plats i klubbhuset.

Hedersmedlemskap kan komma i fråga för:
• person som gjort utomordentliga insatser för klubbens bästa eller starkt bidragit/bidrar till klubbens anseende.

 • medlem som utfört utomordentliga golfprestationer.
 • annan person som gjort sig förtjänt därav och som klubben vill hedra.

13 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

14 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

15 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
 • får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 • har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret.
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

16 § SPELRÄTT
Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem enligt § 13a, dels greenfeegäst som erlagt av Årsmötet eller Styrelsen fastställda avgifter.

Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Bro-Bålsta GK”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

Spelrättsregistret skall för varje spelrättsbevis ange dess nummer, innehavarens namn och Golf-ID samt, efter spelrättsbevis överlåtelse/upplåtelse, den nya innehavarens namn och Golf-ID.  Antalet spelrätter beslutas av årsmöte.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

17 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmöte, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före december månads utgång. Vårmöte hålls före april månads utgång.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast fem veckor före mötet finnas på klubbens hemsida samt anslås på klubbens anslagstavla.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast 14 dagar före höst- respektive vårmöte finnas tillgängliga på klubbens hemsida.

18 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

19 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

20 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

21 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
• Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

 • Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
 • Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
 • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
 • Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
 • Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad hänskjuts frågan till vald styrelse. Vid val, i händelse av lika röstetal, skall valberedningens förslag ha företräde.
 • Beslut bekräftas med klubbslag.

22 § VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

23 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlems-, spel- och årsavgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Styrelsen fattar på delegation från årsmötet beslut om övriga avgifter.
7. Val av
a. klubbens ordförande för en tid av 1 år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
d. ordförande i Valberedningen för en tid av ett 1 år samt två 2 ledamöter för en tid av två år.
e. ombud till GDF-möte.
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
9. Övriga frågor (information och diskussion).

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

24 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om:

 1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
  2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
  3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

Förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall senast tre veckor före mötet finnas på klubbens hemsida samt anslås på klubbens anslagstavla.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast de ärenden som finns på föredragningslistan upptas till behandling.

Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 19, 20, 21 och 22.

VALBEREDNING

25 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och 4 övriga ledamöter och väljs av höstmötet. Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

En representant från vald Valberedning har möjlighet att närvara och yttra sig på klubbens styrelsemöten. Representanten har dock inte förslags- och rösträtt.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Valberedningen skall senast fyra veckor före höstmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

REVISION

26 § REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.  Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSE

27 § SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och minst fyra 4 och högst åtta 8 övriga ledamöter. Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

28 § ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget;
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
 • förbereda årsmöten;
 • i förekommande fall utse operativ ledning i form av anställd personal.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen, som styrelsen utser, träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

29 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning, vid telefonsammanträde eller via e-post. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.  Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

30 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Ordförande i sådan kommitté utses/beslutas av styrelsen, likaså kommitténs ansvars- och arbetsområde. Kommittéordförande ansvarar själv för rekrytering av övriga kommittéledamöter och rapporterar till styrelsen, som bekräftar valen. Styrelsen äger möjlighet att utse en representant till kommittéer. Styrelserepresentanten har närvaro- och yttranderätt men inte förslags- och rösträtt.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.