Koncernen Bro-Bålsta Golf Klubb (BBGK)

Bro Bålsta golfklubb är en ideell förening (1) som bildades 1978. Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Klubbens verksamhetsidé är att bedriva verksamheten så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Den golfanläggning som klubben (föreningen) har anlagt, har klubben genom ett upprättat samarbetsavtal överlåtit skötsel, drift och underhåll till ett av klubben helägt aktiebolag, Bro-Bålsta Golf AB, som mot avgift ställer anläggningen till klubbens medlemmars förfogande. Bolaget Bro Bålsta Golf AB bildades 2002.

Som en följd av att två enheter (föreningen och bolaget) bildats, så redovisas Koncernen Bro Bålsta GK (2) som en sammanslagen ekonomisk sammanställning av föreningens och bolagets ekonomi.

BBGK är fortfarande en ideell förening, där det är medlemmarna som är ägare.

(1) En ideell förening – En förening med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet

(2) En koncern är en associationsrättslig term för en sammanslagning av företag till en ekonomisk enhet.

Arrendeavtalet för Marken/Banan är skrivit mellan klubben/föreningen och Arrendatorn och som en följd av detta utgick man från föreningens balansräkning vid bolagets bildande och förde över vissa Tillgångar och Skulder till bolaget, exempelvis Maskiner och Inventarier.

Uppdelningen av vad som skall ingå i föreningen resp. bolaget är således mycket viktigt. Bolaget är ett skattesubjekt och det är viktigt att ”rätt” intäkter och kostnader hamnar i föreningen respektive bolaget.

FöreningenBolaget
TillgångarTillgångar
Byggnader: Klubbhus, Maskinhall mmMaskiner och inventarier
Markanläggningar: 18- och 9 hålsbanan, Mark, Driving range, Bevattningsanläggning mm
IntäkterIntäkter
MedlemsavgifterSpelavgifter, städavgifter
Uthyrning klubbhus, golfanläggningGreenfee
TävlingsavgifterReklam, Företagsgolf, Driving range
KostnaderKostnader
TävlingarBankostnader såsom gödsel, elavgifter mm
Inhyrd personal från AB
ArrendeHyra golfanläggning, klubbhus
FörbundsavgifterLöner, arbetsgivaravgifter mm
AvskrivningarAvskrivningar