Koncernen Bro-Bålsta Golfklubb (BBGK)

Bro-Bålsta Golfklubb är en ideell förening1 som bildades 1978. Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Klubbens verksamhetsidé är att bedriva verksamheten så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Den golfanläggning som klubben (föreningen) har anlagt, har klubben genom ett upprättat samarbetsavtal överlåtit skötsel, drift och underhåll till ett av klubben helägt aktiebolag, Bro-Bålsta Golf AB, som mot avgift ställer anläggningen till klubbens medlemmars förfogande. Bolaget Bro-Bålsta Golf AB bildades 2002.

Som en följd av att två enheter (föreningen och bolaget) bildats, så redovisas Koncernen Bro-Bålsta Golfklubb2 som en sammanslagen ekonomisk sammanställning av föreningens och bolagets ekonomi.

Bro-Bålsta Golfklubb är fortfarande en ideell förening, där det är medlemmarna som är ägare.

1) En ideell förening – En förening med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet
2) En koncern är en associationsrättslig term för en sammanslagning av företag till en ekonomisk enhet.

Koncernen Bro-Bålsta Golfklubb

Bro-Bålsta GK

(Förening)

Bro-Bålsta Golf AB

(Bolaget)


Arrendeavtalet för Marken/Banan är skrivit mellan klubben/föreningen och Arrendatorn och som en följd av detta utgick man från föreningens balansräkning vid bolagets bildande och förde över vissa Tillgångar och Skulder till bolaget, exempelvis Maskiner och Inventarier.

Uppdelningen av vad som ska ingå i föreningen respektive bolaget är således mycket viktigt.  Bolaget är ett skattesubjekt och det är viktigt att ”rätt” intäkter och kostnader hamnar i föreningen respektive bolaget.

Föreningen Bolaget
Tillgångar Tillgångar
Byggnader: klubbhus, maskinhall m m Maskiner och inventarier
Markanläggningar: 18–och 9-hålsbanan  
mark, drivingrange, bevattningsanläggning m m  
   
Intäkter Intäkter
Medlemsavgifter Spelavgifter, städavgifter
Uthyrning klubbhus, golfanläggning Greenfee
Tävlingsavgifter Reklam, Företagsgolf, Drivingrange
Kostnader Kostnader
Tävlingar Bankostnader såsom gödsel, elavgifter m m
Inhyrd personal från AB  
Arrende Hyra golfanläggning, klubbhus 
Förbundsavgifter Löner, arbetsgivaravgifter m m
Avskrivningar Avskrivningar