Banan

Bankommittén

Golfsporten  påverkar omgivande natur och miljö både positivt och negativt. Den tar stora arealer i anspråk och driften av anläggningen kan ge upphov till utsläpp och föroreningar av olika slag. Men den kan också bidra till en ökad biologisk mångfald genom att skapa nya livsbetingelser åt arter som tryckts undan av det moderna jordbruket och samhället samt fungera som reningsanläggning för vatten från omgivande mark.

Bro-Bålsta Golfklubb  bedriver systematiskt  ett aktivt och långsiktigt miljöarbete, som ska resultera i att verksamheten blir mer rationell, kostnadseffektiv och gradvis allt mindre miljöbelastande. Vi vill att denna ambition ska genomsyra hela organisationen och involvera personal, styrelse, kommittéer, medlemmar, gäster och andra aktörer knutna till klubbens verksamhet. Vår förhoppning är att alla, inom och utom klubben, ska förknippa Bro-Bålsta Golfklubb med ett starkt engagemang och ansvarstagande för natur och miljö och att vi bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Vad gäller den sportsliga delen av verksamheten, så är det vår målsättning att kunna erbjuda medlemmar och gäster:

 • En 18-hålsbana med högsta ambitionsnivå vad avser spel- och naturupplevelse, kondition och säkerhet (för såväl spelare som banpersonal och allmänhet).
 • En 9-hålsbana med något lägre men fortfarande hög ambitionsnivå vad avser ovannämnda kriterier.
 • Välskötta övningsfaciliteter, som ger möjlighet till en varierad tränings- och instruktionsverksamhet och som omfattar:
  -  Drivingrange med två målgreener, en övningsbunker, två grästees samt ett antal ”slagvänliga” mattor såväl på ramp som under regnskydd.
  - Övningsområde för egna bollar med en ondulerad träningsgreen, tre bunkrar och ett vattenhinder.
  - Övningsgreen för puttning och chipning/pitchning.
  - Uppvärmningsgreen för puttning före start.
 • Ett välplanerat nät av skötsel- och gångvägar, som dels gör det möjligt för banpersonalen att kunna färdas så säkert som möjligt inom banområdet och med ett minimum av korsningspunkter med pågående spel, dels ger medlemmar, gäster och allmänhet möjlighet att så säkert som möjligt kunna promenera inom banområdet och där ta del av golfbanans vackra vyer samt befintlig flora och fauna.