Tävlingsbestämmelser

1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på www.golf.se och www.rf.se.

1.1 Alkohol

Från SGF:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på golfklubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.

1.2 Dopning

En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

1.3 Tobak

SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.4 Hasardspel

Alla kategorier av spelare bör undvika att delta i hasardspel. En amatörspelare kan förlora sin amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan ådra sig bestraffning och påföljd.

1.5 Säker golf

Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

1.6 Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud med godtagbara skäl uteblir från start i tävling bör rapporteras till sin hemmaklubb. Hemmaklubben har rätt att vidta disciplinär åtgärd mot spelare, se 1.14.3 i Spel och Tävlingshandboken. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling bör rapport även göras till spelarens hemmadistrikt.

Lokala regler för tävling och sällskapsspel. Se här

Tillfällig tävlingsregler och bestämmelser finns anslagna vid scorekortsutlämningen . Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Tävlingsregler

2.1 Speltempo (Regel 5.6)

En spelare, som har möjlighet att slå sitt planerade slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll:

 • 60 sekunder på sig att slå slaget om han/hon inte bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag
 • 40 sekunder på sig att slå slaget om han/hon bedöms ha haft möjlighet attt förbereda sitt slag.

En spelare som överskrider någon av tidsgränserna har brutit mot den lokala regeln.

Plikt för brott mot den lokala regeln i samma tävling:

Första överträdelsen: Varning
Andra överträdelsen: Matchspel & Slagspel: Ett slag
Tredje överträdelsen: Matchspel: Förlust av hål; Slagspel: två slag
Fjärde överträdelsen: Diskvalifikation

Anmärkningar:

 • En spelare har haft tid att förbereda sitt slag om det bedöms att han/hon borde ha kommit fram till sin boll medan;
  • a. En spelare i samma grupp som ska slå sitt slag före spelaren, förbereder sitt slag, eller
  • b. Gruppen framför spelarens grupp är inom räckhåll för spelarens planerade slag.
 • Det är möjligt att slå ett slag när;
  • a. Gruppen framför spelarens grupp är utom räckhåll för spelarens planerade slag, eller
  • b. Spelarens grupp inte har en regelsituation eller inte väntar på en domare, eller
  • c. Spelaren inte behöver vänta på spelare på närliggande hål.
 • Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.
 • Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.
 • Spelaren bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.

Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.

Transportmedel

2.2 Transportmedel (Regel 4.3)

Under en rond får spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av transportmedel annat än efter uppvisande av tillstånd utfärdat av hemmaklubbens styrelse.

Undantag 1: Om en person som ingår i tävlingsledningen för den aktuella tävlingen tillfälligt ger tillstånd för en kort sträcka.
Undantag 2: En spelare som tar lättnad enligt slag och distans får åka med transportmedel vid det tillfället.

Anmärkning: Tillstånd att åka med transportmedel gäller under förutsättning;

 1. att tävlingsledningen bedömer att banans kondition tillåter åkande och
 2. att klubben kan tillhandahålla transportmedel

Plikt för brott mot den lokala regeln:
Allmän plikt för varje hål där överträdelse görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten på nästa hål.

Tävlingsvillkor

3.1 Tee i handicaptävlingar Regel 6.1b

Om inte annat bestämts i villkor för en tävling får alla damer spela från orange, röd, blå eller gul tee och alla herrar får spela från röd, blå, gul eller vit tee. Val av tee måste göras vid anmälan. Ändring av tee får inte göras efter anmälningstidens utgång.
Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg kan välja att spela från röd tee. Damer från det år de fyller 70 kan välja att spela från orange tee.
Plikt: Matchspel – Det blir ingen plikt, men motspelaren får återkalla slaget; Slagspel – två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 6.1b2 blir spelaren diskvalificerad.

3.2 Områden där övning är tillåten, Regel 5.2b

Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på rangen, övningsområdet vid parkeringen, vid de två övningsgreenerna vid klubbhuset samt 9-hålsbanan.

Plikt:
Plikt för första regelbrottet: allmän plikt (tillämpas på spelarens första hål).
Plikt för andra regelbrottet: diskvalifikation.

3.3 Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 • a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 • Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Plikt: se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

5.4 Scorekortsinlämning Slagspel, Regel 3.3b

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och lämnat Resultatrummet. (alternativt scoring area i förekommande fall)
Plikt: Diskvalifikation

5.5 Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap.
Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

5.6 Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras inom angiven tid som finns på Min Golf på www.golf.se.

Avanmälan och anmälan till reservlista efter anmälningstidens utgång görs till receptionen eller 08-582 413 00. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång skall anmälningsavgiften betalas. Uteblivande från start utan avanmälan eller giltig anledning, se punkt 1.6.

5.7 Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap till och med 9,9
Klass B handicap 10,0 till 18,0
Klass C handicap 18,1 till 36,0
Klass D handicap 37 till 54

Anmärkning 1: Tävlingsledningen kan besluta om annan klassindelning.

Anmärkning 2: Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

5.8 Särskiljning i slagspel (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom ”play off hål för hål” med start på hål 1. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

5.9 Prisutdelning

Sluten prislista tillämpas vid alla tävlingar. Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller TK.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, leda till att spelaren uteslutas ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.